Pегулатива

 

Програма

 

Програма за работа на Владата на РМ за 2017-2020 година

План 3-6-9

Програма на Влада за јуни-декември 2017

Бизнис клима и конкурентност

Стратешки цели и приоритети 

Барање за пристап до информации од јавен карактер – образец

Учиме од бизнис заедницата 


Закони

 

Закон за трговски друштва преземи документ

Закон за буџетите  преземи го документот

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.167/2016) преземи го документот

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 преземи го документот

Закон за заштита на укажувачите преземи документ

Царински закон преземи го документот

Закон за царинска управа преземи документ

Закон за царинска тарифа преземи го документот

Закон за минерални суровини (пречистен текст – работна верзија)  преземи го документот

Закон  за индустриски зелени зони   преземи го документот

Закон за изменување и дополнување на законот за индустриски зелени зони 2014   преземи го документот

Закон за изменување и дополнување на законот за индустриски зелени зони 2015   преземи го документот

Закон за изменување и дополнување на законот за индустриски зелени зони – 2015   преземи го документот

Закон за градежните производи 2015   преземи го документот


Подзаконски акти

 
Прирачник за Стратешко Планирање за Министерства преземи документ

Упатство за годишна програма – 10.02.2015  преземи документ

Упатство за начинот, содржината и формата за подготвување на СП на Министерствата и другите ОДУ  преземи документ

Правилник за содржина и начин на изработка на геолошка документација за вршење на проспекциски геолошки истражувања  преземи го документот

Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на детални геолошки истражувања  преземи докукумент

Правилник за содржина и начин на изработка на геолошка документација за вршење на основни геолошки истражувања  преземи го документот

Правилник за високо ефикасни комбинирани постројки   преземи документ