Членови на кабинет

Зоран Јанов,

Посебен советник за унапредување на деловната клима.

E-mail: zoran.janov@gs.gov.mk

телефон: +389 2 3118 022;  локал: 303 / мобилен : +389 7 2  30 7 294

 

Филип Јаневиќ,

Шеф на кабинет

E-mail: filip.janevic@gs.gov.mk

телефон: +389 2 3118 022;  локал: 303

 

Цветанка Петрова,

Магистер по правни науки со положен правосуден испит

Советник

Е-маил: cvetanka.petrova@gs.gov.mk

Тел.  +389 2 3137-784  лок.334;  мобилен: 070 391 254

 

Марта Цветковска,

Помлад соработник за истражување на пазари

Е-маил: marta.cvetkovska@gs.gov.mk

телефон: +389 78 981 997  лок.334

 

Димче Лазаревски ,

Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија 

Е-маил: dimche.lazarevski@gs.gov.mk

мобилен : +389 70 317 313

 

Сеида Џигал,

Помошник раководител на сектор

Е-маил: Seida.Dzigal@gs.gov.mk

мобилен: +389 75 402 016 ; локал: 303

 

м-р Катерина Крстеска,

Државен советник

Е-маил: katerina.krsteska@gs.gov.mk

мобилен: +389 71 327 749