Информации од јавен карактер

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН

 

Методологија за стратешко планирање и подготовка ГПРВРМ

Насока за стратешки план за министерствата

Одлука за Стратешки приоритети на ВРМ во 2018

Органограм на Генералниот Секретаријат

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Стратешкиот план за работа за периодот 2018 – 2020 година ќе биде донесен во првата половина на Јануари 2018 година. 

 

 

БУЏЕТИ

 

Буџет на Владата на Република Македонија 2017 година

Буџет на Република Македонија за 2017 година

 

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

 

Конечен извештај на овластен државен ревизор 2007

Конечен извештај на овластен државен ревизор  2008

Конечен извештај на овластен државен ревизор 2009

Конечен извештај на овластен државен ревизор 2012

 

 

ЈАВНИ НАБАВКИ

 

Измена на план за јавни набавки

Измена на план за јавни набавки 2

Измена на план за јавни набавки 3

Измена на план за јавни набавки 4

План за јавни набавки – 2017

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Закон за Влада на Република Македонија

Закон за организација и работа на органите на државната управа

Деловник наВлада на Република Македонија

Правилник за внатрешна организација на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

 

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

 

Правилник за изменување на правилникот за систематизација на работни места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

Правилник за изменување на правилникот за систематизација на работни места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија 2

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија 2

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија 3

Правилник за систематизација на работните места во генералниот секретарија на владата на Република Македонија

 

Листа на информации од јавен карактер 

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

 

Oвластени лица – офицери за заштита на личните податоци

Oвластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување